کمیته علمی:

دبیر علمی:آقای دکتر موسی بزرگ اصل

اعضا: خانم دکتر بتول زارعی، آقای دکتر علی فعال، آقای مهدی بنانی، خانم دکتر حلیمه رحمانی، آقای دکتر غلامرضا کردستانی، خانم‌دکتر سمانه شاهرخی، خانم دکتر پریسا بهبهانی‌نیا

کمیته اجرایی:

دبیر کمیته:خانم دکتر بتول زارعی

اعضا:آقای خدابخشی، آقای دکتر علی فعال، آقای مهدی بنانی، آقای دکتر مسعود ابوالحلاج، آقای جباری و آقای رضاجو

نشانی Email جهت ارسال مقالات

psas.audit@gmail.com

تهیه شده توسط فناوری اطلاعات سازمان حسابرسی

Copyright © audit.org.ir